Træer set nedefra

Renere luftkvalitet med ren forbrænding

Lige siden det ved lov i 1998 blev påbudt, at alle brændeovne, som sælges i Norge, skal være rentbrændende for at reducere svævestøv, har vi hos Jøtul hvert år brugt millioner af kroner på at udvikle vores “Clean burn Technology”. Resultatet er brændeovne og pejse, der ligger på under halvdelen af udslipskravet fra de norske myndigheder, som har et af verdens strengeste krav til udslip fra brændeovne og pejse. Det er godt nyt for klimaet!

Det er for længst slået fast, at svævestøv, det vil sige små partikler i luften, som bl.a. kan stamme fra forbrændingsprocesser, er et alvorligt sundhedsproblem. Og på kolde vinterdage kan træfyring være det største lokale bidrag til dårlig luft i større og mindre byer.

Dette er selvfølgelig ikke et specielt norsk fænomen, og de udfordringer, Norge står over for, kan overføres til alle større og mindre byområder, hvor træfyring er en stor opvarmningskilde i boliger. Ifølge Det Europæiske Miljøagentur bor en betydelig del af Europas befolkning i områder, særligt i byer, hvor luftkvalitetskriterier overskrides – hvor netop svævestøv er angivet som en luftforurening, der medfører alvorlige sundhedsrisici.

To mænd samler en Jøtul -brændeovn i en stue

Rentbrændende brændeovne og korrekt fyringsmetode som løsning

Men selv om medierne elsker at skabe dramatiske overskrifter om træfyring, er der i en række faglige miljøer fælles enighed om, at løsningen er indlysende: At udskifte de gamle ovne med nye rentbrændende brændeovne og pejse, og fyr korrekt i brændeovnen.

Træfyring - et klimavenligt alternativ!

Det betyder også, at du, som går med en drøm om at installere en ny rentbrændende brændeovn eller pejs i lejligheden eller sommerhuset, men er blevet nervøs pga. det, du har hørt eller læst om svævestøvsproblematikken, både kan ånde lette op – og ind – med vished om, at din brændeovn ikke skaber dårlig luftkvalitet hverken for dig selv eller andre.

Øks, der hugger træ

Træ er en vedvarende ressource

Træ er desuden en vedvarende ressource, og træfyring anses for at være CO2-neutral. CO2, som frigøres ved forbrænding, optages i træerne – og indgår i det naturlige CO2-kredsløb, skriver bl.a. ENOVA (som arbejder for Norges omstilling til lavudslipsamfund) og Norsk Varme, brancheforeningen for miljøvenlige brændeovne og skorstene i Norge. Også Naturvernforbundet (Norges ældste natur- og miljøbeskyttelsesorganisation) er klar over, at korrekt træfyring med en rentbrændende ovn er positivt for miljøet.

Sådan fyrer du miljøvenligt

“Clean burn Technology” fra Jøtul

Norge var først i verden med både at stille udslipskrav og at udvikle mere rentbrændende ovne. Baggrunden var en stor undersøgelse blandt forbrugerne, som viste, at rigtig mange lukkede ovnene mest muligt for at spare på træet. Det medførte i sin tur udslip af store mængder såkaldt partikulært materiale (PM). Det vil sige luftbårne partikler, som udgør en stor sundhedsrisiko, når det indåndes.

Kravet fra de norske myndigheder til dagens ovne er, at for hvert kg brændt træ, så må ovnen ikke slippe mere end 10 gram partikler ud. Vi har imidlertid hævet begrebet “rentbrændende” til et langt mere miljøvenligt niveau og producerer i dag ovne med under halvdelen af det lovbestemte krav. Årsagen er kontinuerlig fokus på produktudvikling og innovation, fortæller vores markedsdirektør Rene Christensen.

Rene Christensen

Ja, dette handler om vores samfundsopgave. Derfor er miljø og klima en stor og vigtit del af Jøtuls DNA. Hvert år bruger virksomheden millioner af kroner på forskning og tests, og ved hjælp af vores Clean burn Technology kan vi henvise til en effekt med op til 80 % mindre udslip end de gamle ovne.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing

Hvad er Clean burn Technology?

Clean burn Technology betyder, kort fortalt, at ovnene har et dobbelt brændkammer, som også brænder de finere partikler. En ovn fra Jøtul giver dig altså både hygge, varmekomfort og klima- og miljøvenlig fyring. At den samtidig giver 40 procent mere varme pr. brændestykke end de gamle ovne, får du med i købet! 

Se vores rentbrændende brændeovne